ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน 2565 การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 2

Bangkok, Thailand, 1 November 2022 — Regional and international organizations gathered in the Thai capital from 19 to 20 October for the 2nd International Conference on Equitable Education: Together Towards Equity. The Equitable Education Fund (EEF) partnered with the Ministry of Education of Thailand; UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education (UNESCO Bangkok); UNICEF East Asia and Pacific Regional Office (UNICEF EAPRO); UNICEF Thailand; Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO); Save the Children (Thailand); and Princess Maha Chakri Award to addressed the numerous disruptions to education.

U.S. Energy Project in Southeast Asia Increased Renewable Energy Investments by $7 Billion

โครงการ USAID Clean Power Asia ของรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้พลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 8 ล้านหลังคาเรือน)

Copyright 2023. All rights reserved.