A Thai boy’s journey to overcome challenges arising from dyslexia

DAS International ได้จัดงาน World Dyslexia Awareness Week เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่าน และวิธีการรับมือผ่านการสัมมนาทางออนไลน์

Copyright 2024. All rights reserved.