U.S. Energy Project in Southeast Asia Increased Renewable Energy Investments by $7 Billion

โครงการ USAID Clean Power Asia ของรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้พลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 8 ล้านหลังคาเรือน)

Copyright 2024. All rights reserved.