Conicle

กรุงเทพฯ 10 ธันวาคม 2563 CONICLE แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ได้จัดงาน RE-D Day ณ Common Ground ที่ CentralWorld เมื่อเร็วๆนี้เพื่อส่งข้อความถึงนายจ้างและลูกจ้างในการพัฒนาทักษะและยกระดับพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับการทำงานในอนาคต ซึ่งในงานนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายนำโดย Conicle และสองผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชั้นนำของไทยจาก QGEN – HR Practice Provider และ AIS Academy

Copyright 2024. All rights reserved.