Hungry Hub

อย่างที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์โควิด-19 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทยเกือบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจร้านอาหาร สาเหตุนี้อาจเกิดขึ้นได้จาก Covid-19 ได้สะท้อนความเปราะบางของภาคธุรกิจร้านอาหารที่พึ่งพาต่างชาติเพียงอย่างเดียวมากเกินไป โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบสูง เช่น ร้านอาหารที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ที่เน้นการสร้างยอดขายจากการนั่งรับประทานในร้าน และบางร้านก็มุ่งเป้าหมายเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากนั่งท่องเที่ยวที่ลดลง แต่ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ผู้บริโภคภายในประเทศที่หลีกเลี่ยงการกินเลี้ยงสังสรรค์อีกด้วย

Copyright 2024. All rights reserved.