Press Releaseโครงการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

May 24, 2021
U.S. Energy Project in Southeast Asia Increased Renewable Energy Investments by $7 Billion

โครงการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โครงการ USAID Clean Power Asia ของรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้พลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 8 ล้านหลังคาเรือน)

ในวันที่ 2 เมษายน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงาน Renewable Energy Symposium and Electric Vehicle Challenge เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการ USAID Clean Power Asia ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) สนับสนุนในระดับภูมิภาค “ประธานาธิบดีไบเดนกำหนดให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งโครงการ USAID Clean Power Asia ได้ลงทุนมหาศาลในพลังงานสะอาด และคาดว่าจะช่วยให้ภูมิภาคลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 30 ล้านตันภายใน 15 ปีข้างหน้านี้”

ตั้งแต่ปี 2559 โครงการ USAID Clean Power Asia ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเพื่อต่อยอดความพยายามและความสำเร็จดังกล่าว USAID และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ด้านพลังงาน ภายใต้ชื่อ Southeast Asia Smart Power Program ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงานที่ลํ้าสมัย รวมถึงการซื้อขายพลังงานในภูมิภาค อีกทั้งยังจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ขณะที่เราเฉลิมฉลองความสำเร็จของ USAID ในด้านพลังงานที่ประเทศไทยและในภูมิภาค เรายังมองถึงอนาคตและความร่วมมือที่จะสานต่อการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคนี้ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานระดับภูมิภาค” อุปทูตฮีธกล่าว

เดน่า เคนนีย์ หัวหน้าโครงการ USAID Clean Power Asia กล่าวว่า “โครงการ USAID Clean Power Asia ได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเอาชนะข้อจำกัดด้านนโยบายและด้านเทคนิคในการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2583 แม้กระทั่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก โครงการของเราก็ได้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมทั้ง 4 ด้านในการปรับปรุงการวางแผนการผลิตไฟฟ้า การสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค”

ความสำเร็จของโครงการ USAID Clean Power Asia มูลค่า 16.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี 2559-2564 มีดังนี้คือ

  • จัดทำและเผยแพร่แบบจำลองทางการเงินสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการพลังงานลม และโครงการพลังงานชีวมวล ซึ่งมีการดาวน์โหลดมากกว่า 3,000 ครั้ง เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนสามารถระบุปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำกำไรและการเป็นที่ยอมรับของแหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน
  • ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของไทย ในการพัฒนาระเบียบและมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ อันเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้งานแบตเตอรี่ ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ช่วยลดมลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutral country)

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 #009/21

  • ทำงานร่วมกับรัฐบาลของสปป. ลาว เพื่อสนับสนุนการประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรกของประเทศลาว ตั้งแต่การออกแบบการประมูล ไปจนถึงการจัดทำและส่งชุดเอกสารประกาศการประมูล ซึ่งการประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดการปล่อยมลพิษเท่านั้น แต่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดหาพลังงานที่ยุติธรรมและโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริม สปป. ลาว ให้มีความมั่นคงด้านพลังงานและลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

เกี่ยวกับโครงการ USAID Clean Power Asia

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา โครงการ USAID Clean Power Asia ทำงานร่วมกับประเทศในลุ่มนํ้าโขงตอนล่างและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการวางแผนด้านพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ (Smart incentives) การสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ โครงการ USAID Clean Power Asia ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรพันธมิตร และองค์กรระดับนานาชาติที่หลากหลาย โดยได้แบ่งปันบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและคาร์บอนตํ่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://usaidcleanpowerasia.aseanenergy.org.

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
วิรพร ศรีสุวรรณวัฒนา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรอาวุโส
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
สำนักงานภาคพื้นเอเชีย (USAID/RDMA)
อีเมล: wsrisuwanwattana@usaid.gov
———————-

เชิญติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ
https://th.usembassy.gov/
facebook.com/USEmbassyBKK
twitter.com/USEmbassyBKK
youtube.com/USEmbassyBangkok